Kolizja drogowa

Kolizja drogowa

KOLIZJA DROGOWA

Kolizja drogowa - to zdarzenie skutkowe gdzie poszkodowanymi nie są ludzie, lecz jedynie pojazdy, urządzenia drogowe, budynki itp.

Wniosek o wydanie zaświadczenia z uwzględnieniem danych dotyczących zdarzenia drogowego [PDF]


Wypadek drogowy - to zdarzenie gdzie poszkodowanymi przede wszystkim są osoby biorące udział w zdarzeniu (kierujący, pasażerowie, piesi) oraz lekarz sądowy wyda opinie o obrażeniach ciała naruszające czynność narządów ciała powyżej siedmiu dni w rozumieniu art 157&2 KK.

Kiedy należy powiadomić policję

  • gdy doszło do wypadku z ofiarami w ludziach
  • gdy doszło do wypadku powstałego w okolicznościach nasuwających przypuszczenia, że zostało popełnione przestępstwo np. spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu


Dzięki wspomnianej nowelizacji biorący udział w kolizji, której okoliczności nie budzą wątpliwości, mają możliwość spisania oświadczenia (przykład oświadczenia podany poniżej może posłużyć do ubiegania się w firmie ubezpieczeniowej o odszkodowanie), bez konieczności wzywania Policji.
W celu otrzymania odszkodowania należy ze spisanym oświadczeniem udać się do ubezpieczyciela informując o zaistniałym zdarzeniu.

W sytuacji wezwania na miejsce zdarzenia policji, uczestnik kolizji ma prawo otrzymać dane dotyczące zdarzenia drogowego, w celu przedłożenia ich w firmie ubezpieczeniowej lub w zakładzie pracy.
Dane te w formie pisemnej można otrzymać od Wydziału Ruchu Drogowego, po złożeniu odpowiedniego wniosku.
Zgodnie z ustawą z dn. 26.11.2006 r., o opłacie skarbowej (Dz. U Nr. 255, poz 11154), do wniosku powinien być dołączony dowód opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. 

Oświadczenie sprawcy o kolizji drogowej 

Ja, niżej podpisany .........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

zamieszkały................................................................................................................................. tel. ..............................,

                                                  (adres)

posiadający prawo jazdy kategorii ........., numer ............................ wyd. .....................................................................

(data i nazwa organu wydającego)              

oświadczam, że w dniu ........................ około godziny ................... w miejscowości ..................................................

na ulicy (skrzyżowaniu) ................................................................................................................... kierując pojazdem: 

POJAZD SPRAWCY 
 

obrazek do kolizji

marka ............................................................ nr rej. ..................................................,

właściciel ............................................ zam. .............................................................

.......................................................................................................................................

pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC w ........................................................

nr polisy: ......................................................................................................................

Zakres uszkodzeń w pojeździe ................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Na szkicu obok strzałką zaznaczyć kierunek uderzenia.

 

spowodowałem kolizję drogową, w wyniku której uszkodzeniu uległ: 

POJAZD POSZKODOWANEGO
 

obrazek do kolizji

marka ............................................................ nr rej. ..................................................,

właściciel ............................................ zam. .............................................................

.......................................................................................................................................

pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC w ........................................................

nr polisy: ......................................................................................................................

Zakres uszkodzeń w pojeździe ................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Na szkicu obok strzałką zaznaczyć kierunek uderzenia.

 

Okoliczności i inne skutki zdarzenia 

Okoliczności: ..................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Inne szkody: ...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

Świadkowie zdarzenia:

1. ............................................. zam. ..................................................... tel. .......................... podpis ..............................

2. ............................................. zam. ..................................................... tel. .......................... podpis .............................. 

 

.............................................................                                                               .............................................................

(data i czytelny podpis poszkodowanego)                                                            (data i czytelny podpis sprawcy)

 

Inne przepisy, uaktualnienia lub zmiany przepisów: Internetowy System Aktów Prawnych


Uwaga dokumenty udostępniane na stronie internetowej mają charak wyłącznie informacyjny. Administrator strony nie "wystawia" gwarancji (wyraźnej lub domniemanej) o kompletności i aktualności zawartych powyżej przepisów. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykorzystanie publikowanych informacji.

 

Pliki do pobrania

  • 194.51 KB
Powrót na górę strony