Mandat karny

Spis treści
 1. Mandat karny
 2. Wysokość mandatów
 3. Odmowa przyjęcia mandatu
 4. Uprawomocnienie mandatu
 5. Prawomocne uchylenie mandatu

Mandat (mandat karny) - sposób nałożenia grzywny lub kary.

Do prowadzenia postępowania mandatowego uprawniona jest Policja. Inne organy mogą prowadzić postępowanie mandatowe tylko wtedy gdy przepis szczególny o tym stanowi. (Zgodnie z przepisem art. 95 § 1 k.p.w.)

Kwotę grzywny nałożoną mandatem należy uiścić w terminie 7 dni od daty jego przyjęcia.

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej funkcjonariusz jest uprawniony do nałożenia grzywny, gdy:

 • schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia /nałożenie grzywny może nastąpić aż do upływu 14 dni od daty ujawnienia czynu/,
 • stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy albo za pomocą urządzenia pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wątpliwość, co do osoby sprawcy czynu - w tym także w razie potrzeby po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia /nałożenie grzywny może nastąpić aż do upływu 30 dni od daty ujawnienia czynu/.

Funkcjonariusz nakładający grzywnę jest obowiązany określić jej wysokość, zarzucone sprawcy wykroczenia oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.

Rodzaje mandatów

 1. gotówkowy
 2. kredytowany
 3. kredytowany zaoczny

Wysokość mandatów

 

Odmowa przyjęcia mandatu
W sytuacji odmowy przyjęcia mandatu przez sprawcę lub niezapłacenia w wyznaczonym terminie grzywny organ, którego funkcjonariusz wystawił mandat występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie (art. 99 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia).
Należy pamiętać, że sąd nie ma ograniczeń, co do ewentualnej kary za wykroczenie więc obwiniony może być ukarany surowszą karą (nawet do 5 tyś zł.), niż zaproponowaną w trybie mandatowym.

Uprawomocnienie mandatu

 • Mandat karny zaoczny staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym terminie i miejscu.
 • Mandat karny kredytowany staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego
 • Mandat karny gotówkowy staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył.

Prawomocne uchylenie mandatu
Mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywna została nałożona za czyn niebędącym wykroczeniem.
Uchylenie następuje z urzędu lub na wniosek ukaranego (złożonym w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia mandatu).
Organem, który może uchylić prawomocny mandat karny jest sąd właściwy do rozpoznawania sprawy /sąd rejonowy lub grodzki/, na którego obszarze działania grzywna została nałożona

Uiszczający grzywnę w urzędzie pocztowym lub w banku ponosi koszty opłat manipulacyjnych.

Powrót na górę strony