Na progu dojrzałości

Na progu dojrzałości - porady gdyńskiej policji

Prawna odpowiedzialność człowieka dorosłego

W polskim prawie za czyn zabroniony określony w Kodeksie Wykroczeń i Kodeksie Karnym odpowiada młody człowiek po ukończeniu 17 roku życia.
Za ciężkie zbrodnie odpowiada nieletni po ukończeniu 15 lat.

KARALNE jest również usiłowanie, podżeganie, przygotowanie, pomocnictwo oraz współsprawstwo.

obraz WYKROCZENIEM JEST - czyn społecznie szkodliwy zabroniony przez ustawę obowiązująca w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 zł lub nagany.

Niektóre ustawowe okoliczności obciążające to:

 1. chuligański charakter wykroczenia;
 2. działanie pod wpływem alkoholu;
 3. działanie na szkodę osoby bezradnej (kaleki, dziecka itp.);
 4. współdziałanie z małoletnim;


Najczęściej dokonywane wykroczenia przez osoby powyżej 17 roku życia:

 • Art. 51 KW - Zakłócanie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym;
 • Art. 55 KW - Kąpiel w miejscu niedozwolonym;
 • Art. 65 KW- Podanie fałszywych danych osobowych organowi kontrolującemu;
 • Art. 66 KW - Wywołanie fałszywego alarmu (np. zgłoszenie o podłożeniu bomby w szkole);
 • Art. 67 KW - Uszkodzenie ogłoszenia;
 • Art. 69 KW - Niszczenie znaku;
 • Art. 76 KW - Obrzucanie pojazdu kamieniami;
 • Art. 78 KW - Drażnienie zwierząt;
 • Art. 87 KW - Prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka;
 • Art. 88 KW - Niezachowanie ostrożności w ruchu drogowym;
 • Art. 94 KW - Prowadzenie pojazdu bez uprawnień;
 • Art. 95 KW- Prowadzenie pojazdu bez dokumentów; Art.108 KW - Szczucie psem;
 • Art. 119 KW Kradzież lub przywłaszczanie sobie cudzej rzeczy ruchomej, jeżeli jej wartość nie przekracza 250 złotych;
 • Art. 122 KW - Paserstwo;
 • Art. 123 KW Kradzież z ogrodu;
 • Art. 124 KW Niszczenie cudzej rzeczy;
 • Art. 133 KW Spekulacja biletami - odsprzedaż z zyskiem;
 • Art. 140 KW - Nieobyczajny wybryk;
 • Art. 141 KW - Umieszczanie nieprzyzwoitych napisów;
 • Art. 144 KW - Niszczenie roślinności;
 • Art. 145 KW - Zaśmiecanie;
 • Art. 161 KW - Wjazd pojazdem do lasu;
 • Art. 166 KW - Puszczanie psa w lesie luzem.

2. Przestępstwo

PRZESTĘPSTWEM JEST - czyn człowieka, bezprawny (zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia) i zawiniony.

Kary to:

 1. grzywna;
 2. ograniczenie wolności;
 3. pozbawienie wolności;
 4. 25 lat pozbawienia wolności;
 5. dożywotnie pozbawienie wolności.

Środkami karnymi są:

 1. pozbawienie praw publicznych;
 2. zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
 3. zakaz prowadzenia pojazdów;
 4. przepadek przedmiotów;
 5. obowiązek naprawienia szkody;
 6. nawiązka;
 7. świadczenie pieniężne;
 8. podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Przestępstwa najczęściej popełniane przez młode osoby, to:

 • Art. 157 KK - określa odpowiedzialność za naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia;
 • Art. 158 KK - przestępstwo udziału w bójce lub pobiciu;
 • Art. 178a KK - prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • Art. 190 KK - groźba popełnienia przestępstwa na innej osobie, jeżeli wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona;
 • Art. 191 KK - zmuszanie człowieka do określonych zachowań wbrew jego woli, czy do takich, których by on nie podjął, gdyby nie użyta przemoc lub groźba sprawcy;
 • Art. 208 KK - rozpijanie małoletniego (dostarczanie, ułatwianie i nakłanianie do spożywania);
 • Art. 216 KK - znieważanie człowieka (np. ubliżanie, obraźliwe gesty, rysunki względem kogoś);
 • Art. 217 KK - naruszenie nietykalności cielesnej (np. popchnięcie, szarpanie za włosy, oblanie wodą);
 • Art. 270 KK - fałszerstwo - podrabianie lub przerabianie dokumentu (np. legitymacji szkolnej, wpis do dziennika);
 • Art. 278 KK - kradzież cudzej rzeczy (§ 2 - kradzież programu komputerowego);
 • Art. 279 KK - kradzież z włamaniem;
 • Art. 280 KK - kradzież z użyciem przemocy;
 • Art. 288 KK - niszczenie, uszkodzenie cudzego mienia (np. rysowanie graffiti na murach);
 • Art. 14 i 15 Ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi... - spożywanie napojów alkoholowych na ulicach, w parkach, placach, w środkach komunikacji publicznej;
 • Art. 53-64 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii... - posiadanie, udzielanie, osiąganie korzyści majątkowej, wytwarzanie, przechowywanie narkotyków.

Wszystkie wyroki są gromadzone w Krajowym Rejestrze Karnym Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Podejmując pracę należy liczyć się z faktem, że zostanie się poproszonym o dostarczenie zaświadczenia z tego rejestru.

Pamiętaj!!!
Jeśli w przeszłości byłeś karany przez Sąd, możesz nie otrzymać wymarzonej pracy.

Powrót na górę strony