Imprezy masowe

Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania przez Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni opinii w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku „O bezpieczeństwie imprez masowych” (DZ. U. NR 62 z 2009 roku poz. 504)

Wykaz dokumentów:

 1.  Graficzny plan obiektu (terenu), na którym planowana jest impreza masowa /wraz z jego opisem/ zawierający:
  1. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej,
  2. oznaczenie dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
  3. oznaczenie punktów pomocy medycznej,
  4. oznaczenie punktów czerpalnych wody do picia,
  5. oznaczenie punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych,
  6. oznaczenie punktów informacyjnych,
  7. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych,
  8. oznaczenie lokalizacji zaworów i przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej,
  9. oznaczenie innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu i terenu,
  10. informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych,
  11. informacja o rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów,
  12. informacja o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
 2. Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.
 3. Program i Regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej.
 4. Informacja o:   
  1. liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
  2. przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  3. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej.

LICZEBNOŚĆ SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ ORAZ SŁUŻBY INFORMACYJNEJ OKREŚLA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 • w przypadku imprezy masowej niebędącej impreza masową podwyższonego ryzyka – co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie miej niż 20% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej,
 • w przypadku imprezy o podwyższonym ryzyku - co najmniej 15 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i conajmniej 2 członków służb: porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50% ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej.
 1. Wskazanie osoby wyznaczonej na kierownika ds. bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące:
  • imię i nazwisko,
  • numer pesel,
  • numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników ds. bezpieczeństwa imprez masowych,
  A W PRZYPADKU IMPREZY MASOWEJ PODWYŻSZONEGO RYZYKA DODATKOWO:
  • numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.
 1. Pisemna instrukcja określająca zadania służy porządkowej oraz służby informacyjnej.
 2. Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.
 3. Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie odbywania się imprezy masowej.
 4. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.
 5. Informacje o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz oraz dźwięk.
 6. Informacja o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 (komendanta oddziału Straży Granicznej; komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej) – w przypadku przeprowadzenia imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Powyższą dokumentację wraz z wnioskiem o wydanie opinii należy przesłać na adres:

WYDZIAŁ SZTAB POLICJI, Komenda Miejska Policji w Gdyni,

ul. Portowa 15, 81-350 Gdynia

TELEFONY:

(+48) 47 74 21 050 – Naczelnik Wydziału

(+48) 47 74 21 053 – Sekretariat

FAX:

(+48 58) 662 10 59 lub (+48 58) 662 11 21

e-mail: sztab.gdynia@gd.policja.gov.pl

Klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni

Powrót na górę strony