Wydział Telefon Fax
Wydział Kryminalny
Prowadzi działania operacyjne w celu zwalczania przestępstw kryminalnych, w tym, w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej i samochodowej. Prowadzi poszukiwania i identyfikację osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz osób zaginionych.
(+48)
47 74 21 703
(+48)
47 74 21 799
Wydział Dochodzeniowo - Śledczy
Prowadzi postępowania przygotowawcze, gromadzi dokumentację oraz materiał procesowy na potrzeby Sądu i Prokuratury z zakresu najpoważniejszych przestępstw popełnionych na terenie Gdyni. Współpracuje z pionem kryminalnym w zakresie racjonalnego i efektywnego wykorzystania śladów i dowodów rzeczowych zabezpieczonych na miejscu zdarzenia jak i w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych. Odpowiada za wprowadzanie danych do policyjnych systemów informatycznych.
(+48) 
47 74 21 803
(+48) 
47 74 21 128
Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą
Prowadzi działania operacyjne w celu zwalczania przestępstw gospodarczych (powodujących znaczne straty w obrocie gospodarczym i w mieniu Skarbu Państwa oraz przestępstw dokonywanych w obrocie kapitałowym jak wyłudzanie kredytów bankowych, przestępstwa giełdowe, przestępstwa związane z ubezpieczeniami majątkowymi, przetargami itp.) Zwalcza przestępstwa podatkowe, piractwo przemysłowe i intelektualne, przestępczość internetową, korupcję oraz fałszerstwa.
(+48) 
47 74 21 403
(+48) 
47 74 21 409
Wydział - Sztab Policji
Koordynuje i analizuje działania wszystkich służb policyjnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zapewnia właściwy obieg informacji o zdarzeniach mających miejsce na terenie podległym KMP w Gdyni. Zapewnia bezpieczeństwo podczas imprez masowych.
(+48) 
47 74 
21 053
(+48) 
47 74 21 059
Wydział Prewencji
Zajmuje się organizacją, koordynacją i nadzorem nad pracą policjantów w zakresie realizacji zadań związanych ze służbą zewnętrzną. Inicjuje zmiany w dysponowaniu służbami patrolowymi w celu efektywniejszego zapewnienia bezpieczeństwa na ulicach Gdyni. Realizuje programy z zakresu prewencji kryminalnej, nieletnich i patologii. Opracowuje materiały edukacyjne dotyczące problematyki zapobiegania i zwalczania demoralizacji, przestępczości oraz patologii społecznych. Prowadzi postępowania w sprawach o wykroczenia, rozpatruje skargi i realizuje postępowania dyscyplinarne dotyczące pracowników policji i funkcjonariuszy. Sprawuje nadzór nad realizacją zadań policjantów - Przewodników Psów Służbowych oraz nieetatowego Ogniwa Wodnego.
(+48) 
47 74 21 603
(+48) 
47 74 21 126
Wydział Ruchu Drogowego
Zapewnia bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Kontroluje ruch i obsługuje zdarzenia drogowe.
(+48) 
47 74 21 503
(+48) 
47 74 21 125
Wydział Kadr i Szkolenia
Zajmuje się zatrudnianiem pracowników policji, mianowaniem i przenoszeniem funkcjonariuszy na wybrane stanowiska, nadzorem nad doskonaleniem zawodowym funkcjonariuszy i pracowników policji oraz realizacją zmian struktur etatowych KMP Gdynia.
(+48) 
47 74 21 310
(+48) 
47 74 21 319
Wydział Wspomagający
Zaopatruje garnizon gdyński w środki i materiały niezbędne do pełnienia służby, zapewnia ciągłość w funkcjonowaniu transportu, systemów informatycznych i łączności.
(+48) 
47 74 21 211
(+48) 
47 74 21 339
Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Prezydialny
Czuwa nad bezpieczeństwem informacji i danych osobowych, zajmuje się obsługą kancelaryjną dokumentacji jawnej i niejawnej wraz z jej archiwizacją, nadzoruje pracę sekretariatów w wydziałach i jednostkach podległych KMP Gdynia.
(+48) 
47 74 21 821
-
Rzecznik Prasowy KMP Gdynia
Współpracuje z mass mediami w zakresie polityki informacyjnej Komendy.
(+48) 
47 74 21 204
-
Powrót na górę strony