Współpraca międzynarodowa

Co to jest System Informacyjny Schengen (SIS)

System Informacyjny Schengen (SIS) jest wspólną, elektroniczną bazą danych o poszukiwanych osobach i przedmiotach, składającą się z modułów krajowych (N.SIS) oraz jednostki centralnej – centralnego serwera usytuowanego w Strasburgu (C.SIS). Dane wprowadzone do systemu przez jedno państwo członkowskie są dostępne dla służb i organów pozostałych państw w niezbędnym dla nich zakresie.

System zapewnia wymianę informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za:

 1. ochronę granic,
 2. wydawanie wiz,
 3. bezpieczeństwo publiczne.

Podczas przekraczania granic zewnętrznych lub podczas standardowej kontroli policyjnej, podczas której funkcjonariusz dokonuje sprawdzeń baz danych, następuje sprawdzenie, czy dany przedmiot (np. samochód) lub osoba figurują we wspólnej bazie danych czyli w SIS.

W przypadku, gdy dana osoba jest poszukiwana przez służby innego państwa – członka strefy Schengen - stosowana jest odpowiednia procedura, która może polegać np. na odmowie prawa wjazdu na obszar strefy Schengen lub podjęciu innych działań policyjnych.

Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku spowodowało konieczność włączenia do obszaru Schengen dziesięciu nowych państw członkowskich. W związku z tym oraz ze względu na potrzebę dostosowania SIS do najnowszych rozwiązań informatycznych i technologicznych zdecydowano o zastąpieniu dotychczas funkcjonującej generacji SIS (SIS 1+) nowym systemem, dostosowanym do obsługi wszystkich państw członkowskich i umożliwiającym przekazywanie większej kategorii danych (np. danych biometrycznych). Realizując powyższą intencję, rozpoczęto tworzenie Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz Systemu Informacji Wizowej (VIS; ang. Visa Information System).

 

Dostęp do danych przetwarzanych w SIS

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, organem odpowiedzialnym za polski moduł Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) jest COT KSI (Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego) - Komendant Główny Policji. Zadania COT KSI w aspekcie administrowania i nadzoru nad danymi realizuje Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych KGP.

Ponadto na podstawie regulacji ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

 • Uzyskania wyczerpujących informacji;
 • Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych;
 • Czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

W celu uzyskania informacji, należy złożyć wniosek w formie pisemnej na adres:

Centralny Organ Techniczny KSI
Komenda Główna Policji
Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko składającego wniosek;
 • Numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
 • Obywatelstwo;
 • Datę i miejsce urodzenia;
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość z czytelnym zdjęciem;
 • Miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);
 • Przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;
 • Podpis osoby składającej wniosek.

Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej KGP pod adresem: http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie.
Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzono.

Należy mieć na uwadze, że wykorzystywanie danych systemu SIS może następować bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą oraz bez obowiązku ujawniania faktycznego celu zbierania danych.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę prawną osób, których dane są przechowywane w systemie SIS, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych sprawuje kontrolę, nad tym czy wykorzystywanie danych nie narusza praw osób, których dane te dotyczą.

Kontrola ta jest sprawowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych. Za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem wykorzystywanie danych SIS odpowiada Skarb Państwa.

Powrót na górę strony