Zielona strefa

Zielona strefa

Jeżeli posiadasz informację o popełnionych przestępstwach i wykroczenia przeciwko zwierzętom lub środowisku naturalnemu skontaktuj się z nami na podany poniżej adres e-mail.

Zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o policji (Dz.U. Z 2007 r. Nr 43, poz, 277, z późn. zm.) do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Powyższe regulacje odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi przed niepożądanymi społecznie zachowaniami ale również otaczają szczególną ochroną zwierzęta.

Państwo polskie gwarantuje zwierzętom ochronę, poszanowanie i opiekę wynikającą bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r Nr 106, poz. 1002, z pózn. zm.) W związku z powyższym, Policja przy współpracy instytucji i organizacji krajowych jak również międzynarodowych podejmuje działania na rzecz ochrony zwierząt.

Jeżeli posiadasz informacje o:

  • nieuzasadnionym, niehumanitarnym zabijaniu zwierząt, znęcaniu się nad nimi poprzez m.in. torturowanie lub przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania,
  • oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem,
  • przestępstwach bądź wykroczeniach przeciwko środowisku

skontaktuj się z nami: zielonastrefa-kmpgdynia@gd.policja.gov.pl

Możesz także zgłosić podejrzenie czynów zabronionych przeciwko zwierzętom i środowisku przez Krajową Mapę zagrożeń, a w szczególności: "Znęcanie się nad zwierzętami", "Kłusownictwo",  "Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych", "Dzikie wysypiska śmieci", "Niszczenie zieleni", "Nielegalna wycinka drzew" czy "Poruszanie się po terenach leśnych quadami".

Link do mapy:
https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

Koordynator ds CITES, ochrony zwierząt i środowiska:
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP Gdynia
tel: (+48) 47 74 21 415, tel. sekretariat (+48) 47 74 21 403

e-mail:zielonastrefa-kmpgdynia@gd.policja.gov.pl

Klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni

Policjant współpracujący z Pionu Prewencji:
Wydział Prewencji KMP w Gdyni
tel: (+48) 47 74 216 18, tel. sekretariat (+48) 47 74 21 603

Powrót na górę strony